مداد رنگی سبز

با ذوق کودکانه اش مداد را روی کاغذ حرکت میداد وبا خود می خندید هرازگاهی دست از کشیدن برمیداشت وبه اطراف نگاه می کرد پدر…

بیشتر مداد رنگی سبز