گذشته هایم

شب را بیدار مانده امهمه روزهمه شبدر تک تک روز های هفتهاین را میدانمدرکش میکنمشایدفراموشش کرده امامامیدانمروزهایم میگذرددر هر صورتدغدغه هایم بی پایان استمدت هاستتقویمی…

بیشتر گذشته هایم

مادربزرگ من فضایی است…

داستانی طنز برای مادربزرگان عزیز

بیشتر مادربزرگ من فضایی است…