مادربزرگ من فضایی است…

داستانی طنز برای مادربزرگان عزیز

بیشتر مادربزرگ من فضایی است…

هرمز – بخش یک

هرمز فرمانده ای باهوش می باشد که در سفرش اتفاق های غیر منتظره ای برایش می افتد

بیشتر هرمز – بخش یک