گذشته هایم

شب را بیدار مانده امهمه روزهمه شبدر تک تک روز های هفتهاین را میدانمدرکش میکنمشایدفراموشش کرده امامامیدانمروزهایم میگذرددر هر صورتدغدغه هایم بی پایان استمدت هاستتقویمی…

more گذشته هایم

مادربزرگ من فضایی است…

داستانی طنز برای مادربزرگان عزیز

more مادربزرگ من فضایی است…