مادربزرگ من فضایی است…

داستانی طنز برای مادربزرگان عزیز

more مادربزرگ من فضایی است…

هرمز – بخش یک

هرمز فرمانده ای باهوش می باشد که در سفرش اتفاق های غیر منتظره ای برایش می افتد

more هرمز – بخش یک