من مرد رویاها نیستم

رویایی دارم
هرشب
در خلوتگه افکارم
قدم می زند
جیر جیر میکند
آرامش را به سخره گرفته
زمزمه می کند
دروغ می بافد
بازی ام می دهد
رویا جان
من کسی ام که زندگی را با چنگ و دندان گرفته ام
جنگیده ام
چیزهای زیادی ازدست داده ام
روزها و ماه ها رها کرده ام
سالهای زیادی به فراموشی سپرده ام
از خیلی ها دوری کرده ام

هیچوقت خطر نکرده ام

رویا جان…
من مرد رویا ها نیستم

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *