سرنوشت دخترک

سرسبز

استوار

محکم بر خاک چنگ زده

منتظر

افراد یکی بعد از دیگری از کنارش می گذشتند

خوشحال بودند

ان را بعنوان سنبل زیبایی و پاکی می‌شناختند

اما منتظر بود
دیگر گنجشک هارا مناسب نمیدید
نیمه های شب
وقتی نظاره گری در پارک نبود
دختری که با عجله از کنارش می گذشت
را زیر نظر داشت
ودر یک فرصت مناسب
پای او را با شاخه هایش گرفت

صدای جیغ دخترک گنجشک هارا پراند
فریاد میزد

اما کسی برای یاری نبود

برای دانلود کتاب کلیک کنید

دانلود کتاب

Alireza Hezareh

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *