به دیدار خدایم می روم

اشک هایم را برروی زمین میریزم

در آن جاست

منتظر است

مدت هاست

صبرش به سر آمده

من هم همینطور

دیگر کافیست

اگر نمی آمد

من به سراغش می رفتم

سالها گذشت

ابتدا دوست داشتم بگریزم

مدتی که گذشت

رازش را فهمیدم

او با من است

مرا ترک نمی کند

در زمان مناسب

در آغوشم می کشد

این زندگی کافیست

هر چه را باید نداشته ام

هر چه را باید نخورده ام

هرچه را باید ندیده ام

در انتظار من است

با آغوش باز می پذیرمش

حالا که نوبت من است

به دیدار خدایم می روم

نویسنده : علیرضاهزاره

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash: