مادربزرگ من فضایی است…

داستانی طنز برای مادربزرگان عزیز

بیشتر مادربزرگ من فضایی است…