وبسایت شخصی علیرضا هزاره زندگی کوتاهتر از آن است که زندگی نکنی ارزش لبخندی از مهم ترین افراد زندگیت قابل درک نیست تومیتوانی خوشبختی را در تک تک لحظه های زندگی پیدا کنی داستان ،رمان ، شعر ، گزیده مطالب ،سرگرمی و عکس پیامک ما جهت ارتباط: 5000241935 آدرس اینستاگرام ما: @a.r.hezareh نوشته علیرضا هزاره 23 ساله دیپلم تجربی کرج http://arhezareh.ir 2019-10-13T13:53:23+01:00 text/html 2019-10-13T09:58:18+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره این منم http://arhezareh.ir/post/62 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">نوشتن مانند عاشقی ست</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">عشقی بی پایان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">با راه های بی پایان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">بخوان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">گوش بده</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اینها افکار من است</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اینها زندگی من است</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">شاید دوستش داشته باشی</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">شاید هم متنفر باشی</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اما این منم</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">.</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">علیرضاهزاره</span></div> text/html 2019-10-13T09:42:21+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره پسر http://arhezareh.ir/post/61 <div style="text-align: center;">پسرک تنها بود</div><div style="text-align: center;">به بیرون خانه نگاه میکرد</div><div style="text-align: center;">بچه های دیگر را می دید</div><div style="text-align: center;">که با هم بازی میکردند</div><div style="text-align: center;">به اطراف می دویدند</div><div style="text-align: center;">می خندیدند</div><div style="text-align: center;">چرا اونباید با آنها باشد</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا نباید بتواند</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا برادری ندارد</div><div style="text-align: center;">که کمکش کند</div><div style="text-align: center;">که همراهش باشد</div><div style="text-align: center;">که حرف بزند</div><div style="text-align: center;">بخندد</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">تنهایی را از وجود پسرک دور کند</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا&nbsp; پسر نمیتوانست راه برود</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">گناهش چه بود</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-10-04T06:04:07+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دختری که دیگر نبود http://arhezareh.ir/post/60 <div style="text-align: center;">سرسبز</div><div style="text-align: center;">استوار</div><div style="text-align: center;">محکم</div><div style="text-align: center;">بر خاک چنگ زده</div><div style="text-align: center;">منتظر</div><div style="text-align: center;">افراد یکی بعد از دیگری از کنارش می گذشتند</div><div style="text-align: center;">خوشحال بودند</div><div style="text-align: center;">ان را بعنوان سنبل زیبایی و پاکی مشناختند</div><div style="text-align: center;">اما منتظر بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دیگر گنجشک هارا مناسب نمیدید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نیمه های شب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وقتی نظاره گری در پارک نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دختری که</div><div style="text-align: center;">با عجله از کنارش می گذشت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">را زیر نظر داشت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">در یک</div><div style="text-align: center;">فرصت مناسب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پای او را با شاخه هایش گرفت</div><div style="text-align: center;">صدای جیغ دخترک گنجشک هارا پراند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فریاد میزد</div><div style="text-align: center;">اما کسی برای یاری نبود</div><div style="text-align: center;">بادستانش سعی میکرد خود را نجات دهد</div><div style="text-align: center;">بر خاک چنگ میکشید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولی او انتخاب شده بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">درخت گرسنه بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">صبح آن روز مردم لباس هایی را دیدند که زیر درخت رها شده بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">(کدام بی فرهنگی زیر درخت آشغال میریزد)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و زمینی که گویی شخم زده بودند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-09-28T16:50:27+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره کمک http://arhezareh.ir/post/59 <div style="text-align: center;">دور است</div><div style="text-align: center;">زخمی</div><div style="text-align: center;">دست راستش را بر پهلوی چپ خود گرفته</div><div style="text-align: center;">تماما خون&nbsp;</div><div style="text-align: center;">لباسهایی سرخ&nbsp;</div><div style="text-align: center;">قطره هایی که بر زمین می افتاد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">لنگان لنگان</div><div style="text-align: center;">خود را برزمین میکشد</div><div style="text-align: center;">رنگش مانند گچ</div><div style="text-align: center;">لباسهایی پاره&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و دردی بی پایان در چهره&nbsp;</div><div style="text-align: center;">دندان برهم می کشید</div><div style="text-align: center;">چشم هایش&nbsp;</div><div style="text-align: center;">یک چیز می خواست&nbsp;</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">فقط کمک</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره&nbsp;</div> text/html 2019-09-27T16:57:12+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دیوانه http://arhezareh.ir/post/58 <div style="text-align: center;">دیوانه تنها باخود سخن میگفت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">میخندید&nbsp;</div><div style="text-align: center;">فریاد میزد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گریه میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">سکوت میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بازی میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بدون هدف&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تنهای&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تنها&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اما چرا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">به گوشه ای خیره میشد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه خانه ای&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه خانواده ای</div><div style="text-align: center;">نه دوستی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه کاری&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه عشقی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ساعتها تنها&nbsp;</div><div style="text-align: center;">باخود&nbsp;</div><div style="text-align: center;">دنیای او چگونه است؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">کارهای چه کسانی اطراف ما دیوانه وار است؟</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره&nbsp;</div> text/html 2019-09-21T14:24:12+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره پل کارگاهی و پل داربستی چه کارایی هایی دارند؟ http://arhezareh.ir/post/57 <div style="text-align: center;"><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که از طریق آنها می توانید امنیت کارمان و پرسنل خود رو بالا ببرید و ابزار بسیار زیادی وجود دارد که با استفاده از آنها این توانایی را خواهید را داشت که ایمنی کار خود را که یکی از مهم ترین بخش های کار شماست را بالا ببرید. استفاده از پل درابستی و پل کارگاهی یکی از مهم ترین ابزاری است که شما را در بالا بردن امنیت کار کمک بسیار زیادی خواهد کرد. به بند ساده تر ، داربست همان کاری است که شما جمان ابتدا با كوچك كودك نه ختم می دهید. بابت لمحه گونه نفرت زدگی بینش آموزانی که هنوز نژاد تك وتا هستند ، ممکن است لازم آرزو بادا با دگرگونی یک تکلیف الا فقر دوباره به دست آوردن قبیل دست چین یک متن اكثر در قدرت ار مختصه یک عزم تبدیل ، پیشی قائل شوید. هرچند داربست كم رو تمایز شی مشترکی دارند. برای آشنایی با خرد آموزان خارج پرده جایی که آنها هستند عاصی مصوب شدن حق داربستی را درسی كلام داده اند یا حكم های متفاوتی را خلق صهبا کنند ، باید كناره جانب فردی امتحان شدنی ابواب جمعی گسترش دادن پروگزیمال (ZPD) اصطلاح آموزان خود را بشناسید. آیلین ریموند ، یقین واثق جایگزین بی حركت آموزش و پرورش می گوید: بعد میان کاری است که کودکان رحیق توانند برانگیختن گوشه تحقق دهند نصیحت پذیر تعلیمات بعدی که می بنیه با کمکهای پرهیزگار تهییج شدن آنها کمک کرد.</span></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter wp-image-14303" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_104.jpg" style="height:587px; width:600px"> &nbsp;<p></p>در حال حاضر داربست ها در شکل ها و اندازه های بسیار گوناگون ساخته می شوند که یکی از این داربست هایی که مود استفاده قرار می گیرد داربست راه پله ای می باشد در این مقاله قصد داریم که در مورد پله داربستی و پله کارگاهی چیست صحبت کنیم که شما را بیشتر با</pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://zoodbast.com/%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c/" target="_blank" title="پله داربستی">پله داربستی</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">پله کارگاهی;آشنا نماییم. داربست از گذشته تا به حال در موارد بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند و در شکل های بسیار گوناگونی دارند که هر کدام از این شکل ها دارای کاربرد خاص خود می باشد. یکی از اصلی ترین کاربردهایی که داربست ها دارند این است که از <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">داربست ها برای کارهایی استفاده می شوند که قد انسان ها برای کار به انها نمی رسد و از </span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">داربست برای کاردر ارتفاع استفاده می شود. در ادامه با مقاله ی</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://topgozar.com/news/%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" target="_blank" title="">پله داربستی و پله کارگاهی چیست؟</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">با ما همراه باشید. استفاده ی بسیار زیادی که داربست ها دارند این است که از </span><span style="font-family: tahoma;">داربست ها برای ساختمان سازی و ساخت نمایشگاه ها در بیشتر سطوح شهر استفاده می شود که کاربردهای بسیار زیادی دارند. همزمان که تکنوژی به سمت مدرن تر شدن رفت ساخت داربست ها هم پیچیده تر شد و از متریالی استفاده شد که </span><span style="font-family: tahoma;">استحکام و دوام را تا حد بسیار زیادی بالا ببرد. </span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"=""><img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14302" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_89.jpg" style="height:480px; width:755px"> &nbsp;<p></p> داربست هایی که ساخته می شوند معمولا از جنس های مختلفی مثل فلز و پلیمر هستند که در طرح ها و مدل های گوناگون طراحی و تولید می شوند. اگر بخواهیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم باید بگوییم که از داربست های ساده در نمایشگاه های گوناگون یا اسپیس فریم استفاده می کنند و از انواع دیگری که در داربست ها وجود دارد مانند داربست مثلثی و آسانسوری یا مهم ترین موردی که در این مقاله وجود دارد و این </pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://zoodbast.com/%d9%be%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/" target="_blank" title="">پله کارگاهی</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">می باشد که در ادامه در مورد ان بشتر صحبت خواهیم کرد. پله داربستی یکی از بیشترین کاربردهایی که داربست ها دارند همین پله داربستی می باشد که بیشتر متریالی که دار تولید این پله داربستی استفاده می شود فلز می باشد برای ساخت این پله داربستی می توانید به کارشناسان نصب و متصل کردن این داربست پله لازم به این مخصیصن می باشد که برای شما این داربست را به راحتی نمایند. برای طراحی و ساخت و نصب این داربست باید افرادی را استخدام کنید که دارای تجربه و دقت و <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">مهارت بالایی هستند که بتوانند پله داربستی شما را به راحتی می توانند با تجربه و</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دقت مناسب نصب نمایند . باید دقت کنید که افراد با تجربه و دقیق را برای نصب این داربست ستخدام نمایید.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14304" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_106.jpg" style="height:523px; width:528px"> &nbsp;<p></p> مزایا مزایای پله ی داربستی و پله ی کارگاهی به این گونه می باشد که استفاده از این داربست سبب می شود که در هزینه شما تا حد قابل توجهی صرفه جویی شود و هزینه های نصب داربست را به نصف هزینه های موجود برساند. استفاده از این داربست سبب می شود که کار در ارتفاع تا حد قابل توجهی آسان تر شود. از دیگرمزایای استفاده از پله داربستی به این مورد اشاره کنیم که این داربست سبب می شود هزینه های شما کاهش یابد و به راحتی می توانید از <span style="font-family: tahoma;">داربست های آماده در بازار خریداری کنید که شما با خرید این داربست ها می توانید نصف هزینه مورد نظر را متحمل شوید. دیگر مزیت استفاده این داربست این است که این داربست دارای مقاومت بسیار زیادی می باشد.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"> خصوصیات پله داربستی عرضی که برای پله ی داربستی در نظر گرفته شده است ۳۰ سانتی متر می باشد و طول این پله ها با توجه به درخواست و <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">نیاز مشتری می باشد و تعدا پله های پله ی داربستی نیز ۶ تا ۱۴ پله می باشد برای اینکه از این پله ها به راحتی استفاده کنید می توانید از پاگرد در این پله ها استفاده کنید.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14301" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_88.jpg" style="height:512px; width:689px"> &nbsp;<p></p>&nbsp;تمام اجزایی که در این پله ها استفاده می شود با توجه به</pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"> نیاز مشتری طراحی می باشد و شما نی تونید هر نوع پله درابستی را برای خود خریداری کنید. در این مقاله هایی بعدی که قصد داریم به شما ارائه کنیم می توانیم در جزییات بیشتری که در پله داربستی استفاده می شود را با شما در میان بگذاریم. &nbsp;منبع: </pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">http://topgozar.com </pre></div> text/html 2019-09-06T06:52:57+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره به کجا؟ http://arhezareh.ir/post/56 <div style="text-align: center;">فریاد میزد</div><div style="text-align: center;">کسی صدایش را نمی شنید</div><div style="text-align: center;">تنها بود</div><div style="text-align: center;">در چاهی</div><div style="text-align: center;">در شلوغ ترین خیابان شهر</div><div style="text-align: center;">زمزمه میکرد</div><div style="text-align: center;">نام ها را</div><div style="text-align: center;">افراد را</div><div style="text-align: center;">قیافه هارا</div><div style="text-align: center;">لباس هارا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کسی جوابگو نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">توجهی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نگاهی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فقط می رفتند</div><div style="text-align: center;">که بروند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به کجا؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جایی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ساعتها</div><div style="text-align: center;">وقت</div><div style="text-align: center;">عقربه ها</div><div style="text-align: center;">می رفتند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خورشید</div><div style="text-align: center;">باد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ابرها</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می رفتند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عمر می رفت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به کجا؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مقصد کجاست؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا پاسخ دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نوشته : علیرضاهزاره</div> text/html 2019-08-22T15:12:32+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره فرشته http://arhezareh.ir/post/55 دختر کوچکی در پیاده روی خیابان تنها قدم میزد<div>با صورتی در هم ریخته</div><div>اما لباس هایی تمیز و مرتب</div><div>فرشته ای به تمام معنا</div><div>آدم بزرگها از کنارش بی توجه میگذشتند</div><div>اورا نمیدیدند</div><div>شاید بسیار کوچک بود</div><div>شاید برایشان اصلا مهم نبود</div><div>شاید واقعا فرشته ای بود و در میان بسیار آدم ها به دنبال فردی میگشت</div><div><br></div><div>اما نگاهش حتی برای لحظه ای به صورت هایشان خیره میشد</div><div>سرکوچه ای تاریک</div><div>صدای گربه ای به گوشش رسید</div><div>به داخل کوچه نگاهی انداخت</div><div>تاریک</div><div>سطل زباله ای که روی زمین افتاده بود و آشغال ها روی آسفالت بود</div><div>صدای گربه می آمد</div><div>به داخل کوچه قدم گذاشت</div><div>کمی که داخل رفت</div><div><br></div><div>سایه ای از کنارش گذشت</div><div>و...</div><div>.</div><div>نوشته:علیرضاهزاره&nbsp;</div><div>.</div><div>لطفا به این متن نظر دهید</div> text/html 2019-06-21T11:05:59+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دروغ http://arhezareh.ir/post/52 <div style="text-align: center;">چیزی از حرف هایش معلوم نیست</div><div style="text-align: center;">چشمانش درشت تر شده</div><div style="text-align: center;">سریع نفس میکشد</div><div style="text-align: center;">پوستش سفید مثل گچ</div><div style="text-align: center;">من و من میکند</div><div style="text-align: center;">سرش را پایین می اندازد</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">دهانش را باز میکند</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">آتش دروغ را می افزاید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-06-10T19:10:06+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره خدایی هست http://arhezareh.ir/post/51 <div style="text-align: center;">همه چیز یکسان بود</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">پشتش خالی</div><div style="text-align: center;">بی پشتوانه</div><div style="text-align: center;">قدمی سخت پیش راهش بود</div><div style="text-align: center;">دریا بغلم کن</div><div style="text-align: center;">زیرا هیچکس آغوشش را برایم باز نکرد</div><div style="text-align: center;">وقت به پایان رسیده</div><div style="text-align: center;">فقط چند قدم</div><div style="text-align: center;">چند سانتیمتر دیگر...</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">آخر راه است</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">صدایی در ذهنم می آید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">"من هستم بنده ی من"</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">و&nbsp;</div><div style="text-align: center;">خدایی هست</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-06-02T18:21:07+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره پسرم http://arhezareh.ir/post/50 <div style="text-align: center;">در هیاهوی فریاد ها</div><div style="text-align: center;">درحالیکه که همه می‌گریختند</div><div style="text-align: center;">ناگهان</div><div style="text-align: center;">زنی ایستاده</div><div style="text-align: center;">ساکت</div><div style="text-align: center;">برگشت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مخالف همه میدوید</div><div style="text-align: center;">در میان شلوغی که اورا به بیرون میراند</div><div style="text-align: center;">فقط میخواستم راهی بیابد</div><div style="text-align: center;">تلاش میکرد</div><div style="text-align: center;">مردی دستش را گرفته</div><div style="text-align: center;">او را کشید</div><div style="text-align: center;">اما زن با چنگ و دندان به سمت ساختمان میرفت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مرد رهایش نکرد</div><div style="text-align: center;">و با تمام توان دورش کرد</div><div style="text-align: center;">در میان تعجب همگان ساختمان فرو ریخته</div><div style="text-align: center;">و باز مانده هایش در آتش می سوخت</div><div style="text-align: center;">زن با صورتی اشک آلود نگاه میکرد</div><div style="text-align: center;">فریاد زد پسرم</div><div style="text-align: center;">پسرم</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نکیسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-15T18:59:00+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره زندگی http://arhezareh.ir/post/48 اشتهایی نداشت،<div>&nbsp;درواقع چیزی برای خوردن نداشت،&nbsp;</div><div>فقط آب،</div><div>&nbsp;تکه ایی خشک و کپک زده نان،&nbsp;</div><div>که چندین روز پیش برروی پنجره ای یافته بود،</div><div>&nbsp;اما او دزد نبود،&nbsp;</div><div>فقط،&nbsp;</div><div>آسیب دیده بود،&nbsp;</div><div>ودردهای زیادی داشت، </div><div>چاره ای نداشت،</div><div>&nbsp;فقط زنده ماندن، </div><div>چیزی بنام زندگی نداشت، </div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-05-06T18:35:00+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دلداده http://arhezareh.ir/post/47 من مانده ام و دلداده ای،&nbsp;<div>دلداری و دلدادگی،&nbsp;</div><div>ازرسم وفا تهی،&nbsp;</div><div>شهر در آشوب و من،&nbsp;</div><div>تنها در پی یار،</div><div>&nbsp;نه نگاهی،&nbsp;</div><div>نه سخنی،</div><div>&nbsp;نه چاره ای،&nbsp;</div><div>نه نشانه ای،&nbsp;</div><div>لحظه ای ، </div><div>رخ نما، </div><div>و شادی دنیا را باما هم قسمت بنما، </div><div>زیباروی بی انتها، </div><div>ای مهربان،</div><div>&nbsp;در پی توام</div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این نثر نظر دهید،&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-26T11:34:00+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره یاری http://arhezareh.ir/post/46 دستانش را دراز میکرد،&nbsp;<div>چشمانش پر از اشک،&nbsp;</div><div>نگاهی مظلومانه،&nbsp;</div><div>صورتی خاک آلود،&nbsp;</div><div>ناتوانی در چشمانش موج میزد،&nbsp;</div><div>افکارش نامعلوم،&nbsp;</div><div>اما،</div><div>&nbsp;یک درخواست داشت،&nbsp;</div><div>دستی برای یاری،&nbsp;</div><div><br></div><div>دوستان و اقوام ناتوان خود را فراموش نکنید،&nbsp;</div><div>لطفا به این متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-22T19:12:00+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره به چه قیمتی؟ http://arhezareh.ir/post/45 بیشترین محبوبیت،&nbsp;<div>همه موافق او،</div><div>&nbsp;بهترین لباس ها،&nbsp;</div><div>همه ی چشم ها به سمتش،&nbsp;</div><div>گوش ها به فرمانش،&nbsp;</div><div>بهترین خودرو،&nbsp;</div><div>بهترین همسر،</div><div>&nbsp;بهترین خوراک،&nbsp;</div><div>بهترین خانه،&nbsp;</div><div>همه،&nbsp;</div><div>و،</div><div>&nbsp;همه،</div><div>&nbsp;برای یکنفر، </div><div>همه ارزوی زندگی اش را داشتند،</div><div>&nbsp;بهترین بود، </div><div><br></div><div>اما کسی نپرسید،</div><div><br></div><div>&nbsp;به چه قیمتی؟ </div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده :علیرضاهزاره </div>