وبسایت شخصی علیرضا هزاره زندگی کوتاهتر از آن است که زندگی نکنی ارزش لبخندی از مهم ترین افراد زندگیت قابل درک نیست تومیتوانی خوشبختی را در تک تک لحظه های زندگی پیدا کنی داستان ،رمان ، شعر ، گزیده مطالب ،سرگرمی و عکس پیامک ما جهت ارتباط: 5000241935 آدرس اینستاگرام ما: @a.r.hezareh نوشته علیرضا هزاره http://www.arhezareh.ir 2019-01-17T18:51:44+01:00 text/html 2019-01-14T06:38:54+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره خشم http://www.arhezareh.ir/post/28 <div style="text-align: center;">از این به بعد بخشی اضافه میشه با اسم عکاسخانه</div><div style="text-align: center;">امیدواریم لذت ببرید</div><div style="text-align: center;">عکاس:</div><div style="text-align: center;">علیرضاهزاره</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8348855000/DSC04400.JPG" alt=""></div> text/html 2019-01-13T06:42:55+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره زندگی http://www.arhezareh.ir/post/27 <div style="text-align: center;"><font size="3">روحش تاب فریاد ها را نداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زجه میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">غم ها بسیار بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وقت اندک بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فکرش سیاه چاله ای خالی بدل گشته بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نیستی مطلق</font></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط آه و ناله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زخم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تجربه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و مرگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زندگی یکنواخت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">امیدی برای برخواستن نداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">برای چه زنده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یعنی زندگی را درک نکرده!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خوردن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خوابیدن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط همین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">موشکافانه در جست و جو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کنجکاو در اطراف</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تشنه یادگیری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پول بی معنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لبخند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">این است زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده:علیرضاهزاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به شما خواندن&nbsp;</font><a href="http://arhezareh.ir/post/23" target="" title="">متن زلزله&nbsp;</a><font size="2">را پیشنهاد میکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لطفا به این متن نظر دهید</font></div> text/html 2019-01-05T06:12:33+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره قیامت http://www.arhezareh.ir/post/26 <div style="text-align: center;"><font size="2">صدای آژیر بلند و بلند تر میشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فریاد ها بیشتر و بیشتر</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">صدای غرش رگبار ها دیوانه کننده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بیرون که آمد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">از میان آتش ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نورهایی به آسمان پرواز میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آسمان خونین بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نعره میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">طاقت نداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">مردم در خیابان ها به هر سویی میدویدند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کودکان زیر پاها اشک میریختند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و آتش افرادی را می بلعید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">قیامت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده: علیرضاهزاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">توصیه میکنیم متن&nbsp;</font><a href="http://arhezareh.ir/post/21" target="" title="شاید">شاید</a><font size="2">&nbsp;را هم مطالعه کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لطفا به متن نظر دهید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2018-12-28T07:19:42+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره فکر کن http://www.arhezareh.ir/post/25 <div style="text-align: center;"><font size="2">آرام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آرام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به جلو حرکت میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">در سایه تاریکی های نبود خورشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دربین درختان انبوه باغ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ناله های بیشمار خفاش ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نرده های زنگ زده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به سرخی خون</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;تاریک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">درختانی که به سمتت میچرخند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">باخود پچ پچ میکنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">در سر نقشه ای دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">راهی پر پیچ و خم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سایه هایی که بی هوا می دوند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چشم هایی در تاریکی تورا میجویند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سنگهایی به سمتت پرتاب میکنند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اما چه کسانی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">صدایی اسمت را صدا میزند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نوایی تورا میخواند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ذره ذره وجودت خواهد لرزید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هرچقدر قدم برداری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نخواهی رسید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بی انتها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تنها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تاهمیشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فکرکن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده :علیرضاهزاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به شما خواندن متن&nbsp;</font><a href="http://arhezareh.ir/post/21" target="" title="">شاید</a><font size="5">&nbsp;</font><font size="2">را پیشنهاد میکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لطفا به این متن نظر دهید</font></div> text/html 2018-12-23T15:39:43+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره بازی سه بعدی بران http://www.arhezareh.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><font size="4">بازی ماشینی بران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">سه بعدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کیفیت عالی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">حجم کم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کاملا رایگان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کاملا فارسی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">از دست ندهید</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8346628900/beran.apk.html" target="" title="">دانلود</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div id="1545580051841844"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/XG3sq?data[rnddiv]=1545580051841844&amp;data[responsive]=yes"></script></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8345352118/Screenshot.png" alt=""></div> text/html 2018-12-19T09:07:01+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره زلزله http://www.arhezareh.ir/post/23 <div style="text-align: center;"><font size="2">بلند فریاد میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نامفهوم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زمزمه میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">قدرتش را به رخ میکشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خانه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;زمین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">درختان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;از غرشش به لرزه افتاده بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ماشین ها و آدم ها را هر یک به گوشه ای پرت میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گویی مانند پر سبک هستند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دهان باز میکرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هرچه در توانش بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">میبلعید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">میبلعید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و به قعر درونش میکشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هرچه بیشتر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آرام تر میشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اشتهای سیری پذیری داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">افرادی سرتاپا خونی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">افرادی برروی زمین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">و شاید زیر زمین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چند ثانیه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط صدایی شنیده شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">زلزله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده: علیرضاهزاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">خواندن متن&nbsp;<a href="http://arhezareh.ir/post/21" target="" title="">شاید</a><font size="4">&nbsp;</font><font size="2">را به شما توصیه میکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لطفا به این مطلب نظر دهید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">باتشکر</font></div> text/html 2018-12-17T14:52:51+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره متن کوتاه http://www.arhezareh.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 10pt;">" آنكه می‌تواند ، انجام می‌دهد،آنكه نمی‌تواند انتقاد می‌كند "&nbsp;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 18.6667px; text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;">جرج برنارد شاو</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 10pt;">" تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت "&nbsp;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 18.6667px; text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;">لویی پاستور</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">" گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که خود نمی‌دانید ، کشف خواهد شد "&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">جبران خلیل جبران</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">" از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش"&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">آلبرت انیشتن</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">" انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد "&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">چخوف</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 54, 54); font-family: Arial, Tahoma, WYekan; font-size: 13px; text-align: start;">خوشبختی یعنی داشتن خواب کافی. فقط همین. نه هیچ چیز بیشتر.</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(72, 54, 54); font-family: Arial, Tahoma, WYekan; font-size: 13px; text-align: start;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 54, 54); font-family: Arial, Tahoma, WYekan; font-size: 13px; text-align: start;">رابرت آنسون هاین لاین</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; list-style: none; border: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(72, 54, 54); font-family: Arial, Tahoma, WYekan; font-size: 13px; text-align: start;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">به شما خواندن متن&nbsp;<a href="http://arhezareh.ir/post/10" target="" title="">سرما</a><font size="4">&nbsp;</font><font size="2">را پیشنهاد میکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">لطفا به این مطلب نظر بدهید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">باتشکر</font></div> text/html 2018-12-03T14:20:17+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره شاید http://www.arhezareh.ir/post/21 <div style="text-align: center;"><font size="2">صدای قدم زدن فردی برروی برگ ها فضای پارک را پر کرده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خش...خش...خش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سایه ای همه جا را&nbsp; بلعیده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">همه چیز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فقط صدا بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">انگار اذبین رفتنی نبود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">از گردی دهان هیولای شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نوری می تابید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خش...خش...خش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعد از هر چند قدم زوزه ای شنیده میشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هر بار از گوشه ای</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">درختان هم تحمل نداشتند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">از ترس به خود میلرزیدند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سفت به زمین چسبیده بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعضی هایشان غش کرده بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">برروی زمین ولو بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اژدهایی نفسی سرد را یک دم بر زمین میدمید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">گربه ها فریاد میزدند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خوی نیاکان خود را باز یافته بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شاید انسان هایی هستندکه به لباس گربه درآمده اند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">زیرکانه ما را زیر نظر دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">این درختان هم دست های موجودی غول پیکر در زیر زمین باشند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">که منتظر لحظه ای مناسب اند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تا طعمه ی خود را به چنگ بگیرند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شاید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده:علیرضاهزاره</font></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">به شما خواندن متن&nbsp;<a href="http://arhezareh.mihanblog.com/post/10" target="_blank" title="سرما "><font size="6">سرما</font>&nbsp;</a>را پیشنهاد میکنیم</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا درمورد متن بالا نظر دهید</div><div style="text-align: center;">باتشکر</div> text/html 2018-11-30T12:58:22+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره همین الان می‌خوام http://www.arhezareh.ir/post/20 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">یه روز مامانم اومد خونه، گفت زود باش. پرسیدم چی رو؟&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">گفت سورپرایزه!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;مبل‌ها و فرش و میز ناهارخوری و کلاً دکور خونه رو تو ده دقیقه عوض کرد و زنگ در رو زدن.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;هول شد از خوشحالی. گفت چشماتو ببند.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;چشمامو بستم.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">دستمو گرفت برد دم در. در رو باز کرد. گفت حالا چشماتو باز کن. چشمامو باز کردم دیدم یه پیانو یاماها مشکی، همونی که ده سال قبلش هزار بار رفته بودم از پشت ویترین دیده بودمش دم در بود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;حالا نمی‌دونم همون بود یا نه. اما همونی بود که من ده سال قبل واسه داشتنش پرپر زده بودم.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;خیلی جا خورده بودم. گفت چی می‌گی؟ گفتم چی می‌گم؟ می‌گم حالا؟ الان؟ واقعاً حالا؟ بیشتر ادامه ندادم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;پیانو رو آوردن گذاشتن اون جای خالی‌ای تو خونه که مامان خالی کرده بود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">من هم رفتم تو اتاقم. نمی‌خواستم بزنم تو پرش. ولی هزار بار دیگه هم از خودم پرسیدم آخه حالا پیانو به چه درد من می‌خوره!؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">من که خیلی سال از داشتنش دل کندم.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;ده سالی تو خونمون خاک خورد و آخرش هم مامانم بخشیدش به نوه عموم.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">یه روز اولین عشق زندگیم که چهارده سال ازم بزرگتر بود، رفت فرانسه، اون جا با یه زن فرانسوی که چند سال ازش بزرگتر بود ازدواج کرد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;منم که نمی‌خواستم قبول کنم از دست دادمش شروع کردم واسه خودم داستان ساختن.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;ته داستانم هم این‌طوری تموم می‌شد که یه روزی بر می‌گرده، وسط داستان هم این‌جوری بود که داره همه تلاشش رو می‌کنه که برگرده.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;این وسطا هم گاهی به من از فرانسه زنگ می‌زد و ابراز دلتنگی می‌کرد.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">بعد از هفت سال خیالبافی دیدم چاره‌ای ندارم جز اینکه با واقعیت مواجه شم. شروع کردم به دل کندن.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;من هی دل کندم و هی خوابش رو دیدم که برگشته. دوباره دل کندم و باز خوابش رو دیدم که برگشته، تا اینکه بالاخره واقعاً دل کندم!&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">چند سال بعدش تو فیس بوک پیدا کردیم همو. اومد حرف بزنه، گفتم حالا؟ واقعاً الان؟ من خیلی وقته که دل کندم!</span></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">یه دوستی داشتم کاسه صبرش خیلی بزرگ بود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">عاشق یه پسری شده بود که فقط یک ماه باهاش دوست بود. اون یک ماه که تموم شده بود، پژمان رفته بود پی زندگیش و سایه مونده بود با حوضش!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;بعد چند سال یه روز بهش گفتم دل بکن. خودت می‌دونی که پژمان برنمی‌گرده.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">گفت ولی من صبر می‌کنم. هر کاری هم لازم باشه می‌کنم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">. یک سال بعد رفت پیش یک دعانویس. شش ماه بعدش با پژمان ازدواج کرد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;اون روزا دوست بیچاره‌ام خیلی خوشحال بود. به خودم گفتم حتماً استثنا هم وجود داره!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;دو سال بعدش شنیدم که از هم جدا شدن. پیداش کردم. خیلی عصبانی بود. پرسیدم چی شده؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;گفت پژمان اونی نبود که من فکر می‌کردم. گفتم پژمان همونی بود که تو فکر می‌کردی،</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;ولی اونی نبود که الان می‌خواستی. پژمان اونی بود که توی اون روزا، همون چندسال قبل تو می‌خواستی که باشه، و وقتی نبود، باید دل می‌کندی!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">نویسنده:</span></div><div style="text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;">رخساره ابراهیم‌نژاد</strong></div> text/html 2018-11-23T19:16:17+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره موفقیت http://www.arhezareh.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">تعریف آنتونی رابینز از موفقیت:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">موفقیت یعنی آنطور که دلتان می خواهد زندگی کنید؛&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">کاری که دوست دارید انجام دهید؛</span></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">عاشق آدمی باشید که او را انتخاب کرده اید.</span></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">لباسی که خودتان می پسندید به تن کنید،</span></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">در راهی که خودتان پیدا کرده اید قدم بردارید...</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; text-align: justify;">اما با تمام تاسف"ما بیشتر می پسندیم خوشبخت نباشیم و دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم و دیگران تصور کنند بدبخت هستیم.</span></div> text/html 2018-11-16T10:05:43+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره پایان http://www.arhezareh.ir/post/18 <div style="text-align: center;"><font size="3">پاهایش بی حس شده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ضربان داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">گویی نفس می کشید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به زبان درد میگفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بایست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دیگر راهی نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نمیتوانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تسلیم شو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">او مفهوم شکست را نمیدانست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تاکنون تسلیم نشده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">قبول شکست یعنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پایان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">او همیشه کارهایش را به پایان میرساند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما کدام پایان؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هزاران اختلاف در این پایان و آن پایان است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">درک معنی اش آنقدرها هم سخت نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نمیدانم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در این دو راهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کدام را برگزینم؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چطور؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فقط رهایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باید راه خودم باشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خوشبختی یعنی انتخاب های خودم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نه فکر دیگران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پس پایان را خودم میدانم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کافیست قدم بردارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شروع...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نویسنده: علیرضاهزاره</font></div> text/html 2018-11-08T10:27:28+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره سرما 2 http://www.arhezareh.ir/post/17 <div style="text-align: center;"><font size="3">برای خواندن بخش قبلی به پست (</font><a href="http://arhezareh.mihanblog.com/post/10" target="_blank" title="سرما بخش 1">سرما</a><font size="3">) مراجعه کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چشمانش را به سختی باز کرد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نایی نداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برف های زیادی رویش بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با کمک دستانش و ریشه ای که از داخل خاک بیرون بود به حالت نشسته درآمد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کمی خود را تکاند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">همه جا تاریک بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">روزنه نوری از بالا می آمد</font></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای خواندن به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">.</font></div> text/html 2018-11-03T19:05:39+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره انیمیشن فوتبالیست های جوان http://www.arhezareh.ir/post/16 <div><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/oxByr]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">انیمیشن فوتبالیست های جوان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">قسمت اول</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کاری از:</div><div style="text-align: center;">علیرضاهزاره</div> text/html 2018-10-31T07:32:59+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره خدا http://www.arhezareh.ir/post/15 <div style="text-align: center;"><font size="2">بی اندازه خوشحال بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دریایی از اشک در چشمانش مواج بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ذوق وصف نکردنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">پرواز در آسمان بی پایان رویا ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">رهایی از آن کیف پاره پاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دیگر نیازی نبود نگاه های سنگین اطرافیان را در مدرسه تحمل کند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">کیف صورتی رنگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">با دخترکی برروی آن که چشمک میزد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بزرگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به اندازه تمامی کتاب ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">چقدر خوب هستند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">عزیزانی که حواسشان هست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">که کمی از سختی های اطرافیان بکاهند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ناشناس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نمیشناسمتان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">اما</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دوستتان دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">خدایا شکرت که همه جوره همیشه با من هستی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نویسنده:علیرضاهزاره</font></div> text/html 2018-10-26T07:33:34+01:00 www.arhezareh.ir علیرضا هزاره سرما http://www.arhezareh.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><font size="2">آن روز بسیار سرد بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ننه سرما هرچه پنبه در تشکش بود را تکانده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">در پوشه های دیوار از کمر هم بالاتر بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">حمید تنها داخل چادرش بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دیگر بدنش به خشک شدن کامل نزدیک بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;بقیه در ادامه مطلب ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div>