گذشته هایم

شب را بیدار مانده ام
همه روز
همه شب
در تک تک روز های هفته
این را میدانم
درکش میکنم
شاید
فراموشش کرده ام
اما
میدانم
روزهایم میگذرد
در هر صورت
دغدغه هایم بی پایان است
مدت هاست
تقویمی ندارم
روزی ندارم
خاطری ندارم
آخر برای چه
دردی ندارم
نگاه ها بسویم است
اما
کمکی نیست
حرف ها در پشتم است
اما
جلویم نیست
روزگاریست در خاطرم چیزی ندارم
هیچ چیز را
هیچ کس را
در زندگی ام هرگز ندارم
دوستی ندارم
دوست داشتن ها را ندارم
وقتی ندارم
حوصله هایم را رهاکرده ام
جا برای غم هایم هست
فکری ندارم
انباریست تاریک
در گوشه ای اش
تنها
کز کرده ام
در گذشته هایم

نویسنده: علیرضا هزاره

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *