پیرمرد و پیرمرد – بخش 1 – پایان

پیرمرد  و پیرمرد

بخش 1 – پایان

عرفان به آرامی چشمانش را باز کرد

به قدری سردرد بود که چشم هایش تار می دید ، اما مطمئن بود که در بیمارستان است

دلیل آنجا بودنش را نمی دانست

حادثه…

بله یک حادثه بود که آن را هم به یاد نمی آورد ، اما می دانست که در هنگام حادثه تنها نبوده است

نمی توانست تمرکز کند…

گویی با چکش به سرش ضربه می زدند

دست راستش را بلند کرد و شروع کرد به ضربه زدن به شقیقه اش تا قدری آرام شود ولی فقط سوزشی در دستش احساس کرد

سرش گیج رفت و چشمانش در تارکی رها شد

ساعتها گذشت …

شاید هم روزها …

این بار که چشم هایش را باز کرد خبری از سردردنبود اما باز هم کمی تار می دید

پزشک روبروی تختش ایستاده بود و پرستاری با دستگاه های کنارش بازی می کرد

ـ بهزاد کجاست؟

به سختی این کلمات را به زبان آورد و گویی تمام انرژی اش را از دست داد

ـ آقای احمدی شما تصادف سنگینی داشتید که باعث ضربه شدید به سرتان و خونریزی داخلی شده بود ، ما با چندین عمل موفق هم امید چندانی به زنده ماندن شما نداشتیم ، این واقعا یک معجزه است !

ـ این چرندیات جواب سوال من نبود…

دهانش برای ادای کلمات بیشتر ، یاری اش نمی کرد

پزشک به سمت در نگاه کرد ، آنجا یک سرباز روی صندلی نشسته بود که با نگاه پزشک سرش را پایین انداخت

بعد از چند دقیقه سکوت مطلق…

ـ متاسفانه ایشون به اندازه شما خوش اقبال نبودند … فوت کردند …

انگار این کلمات را با خنجر در گوش هایش فرو می کردند

اما چرا …

مگر چه کاری کرده بودیم …

چه اتفاقی افتاد …

بله …

آن ماجرا…

بخش دوم را در این صفحه بخوانید

نویسنده : علیرضاهزاره

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash: