مدت هاست

درافکارم غرق شده ام
تنها مانده ام
فکرهادارم
راه هایی دارم
چاره ها دارم
در رویایم غرق شده ام
پرواز میکنم
درمیان آرزوهایم
رسیده
نرسیده
ازیاد رفته
و شکسته
همه و همه
اینجا هستند
تنها هستند
مدت هاست
که از یاد رفتند
مدت هاست 
آرزویی نیست
فکری نیست
مدت هاست
انسانی نیست

نویسنده : علیرضاهزاره