شاید …

به دیدارم بیا شاید غمی باشد

میان این غم ، شاید که آدمی باشد

به فکر دردهایت نباش ، شاید که حکمتی باشد

به دور از حکمتت ، خبر های بدی باشد

میان سختی گرفتاری ، شاید که قسمتت باشد

درون حفره ی غم خوشی منزلش باشد

به این و آن نگر شاید ، که خنده از غمش باشد

غم و گریه اش ، نشان شادی اش باشد

میان دواهایش ، شاید که درمانش باشد

درد های هرروزه اش ، نشان زنده بودنش باشد

به دیده ام بنگر که تنهایم ، شاید که در پی ات باشم

نخواهم گفت میخواهمت ، شاید غرور منزلش باشد

از لحظه هایت فاصله می گیرم ، شاید که مانع خنده ات باشم

به امید فردا می نشینم ، شاید که انتخابت باشم

سالها گذشت و نیامد صدای پایت ، شاید که قبرستان خانه ام باشد

نویسنده : علیرضا هزاره

Did you like this?
Tip علیرضا هزاره with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره

Scan to Donate Bitcoin Cash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to علیرضا هزاره

Scan to Donate Ethereum to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to علیرضا هزاره

Scan to Donate Litecoin to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to علیرضا هزاره

Scan to Donate Monero to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to علیرضا هزاره

Scan to Donate ZCash to علیرضا هزاره
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash: