خدایا دوست بدار

در گوشه گوشه قلبم می نویسم
بارها
تکرار میکنم
با خدایم
رازهایی
از کسانی
که دوست دارند هنر را
می فهمند
می شناسند
ارزش این قلم را
خدایا دوست بدار
حفظ بفرما
دوست داران این قلم را

نویسنده : علیرضاهزاره